QQ游戏服务器IP地址真是多呀,之前封了好多,QQ游戏已经不能玩了,但最近又发现又能登录QQ游戏了,看来又有新的服务器IP出现了。下面是我自己整理的QQ游戏服务器IP地址列表(共93个),将会持继更新!到目前为止,是可以封锁QQ游戏的。封锁抱着有杀错无放过原则,哈。。。

58.60.9.41
58.60.9.62
58.60.9.63
58.60.9.64
58.60.11.31
58.60.11.32
58.60.11.33
58.60.11.34
58.60.12.114
58.60.13.202
58.60.15.77
58.60.15.78
58.60.15.79
58.61.166.133
58.221.38.183
58.251.57.165
58.251.62.79
58.254.33.37
60.28.1.107
60.28.231.184
60.28.233.183
61.172.204.148
61.172.204.160
61.172.204.188
61.172.204.82
119.143.3.34
119.147.15.44
119.147.18.126
119.147.18.138
119.147.18.139
119.147.18.140
119.147.3.114
119.147.3.147
119.147.3.35
119.147.3.36
119.147.3.46
119.147.3.48
119.147.3.68
119.147.4.165
119.147.4.250
119.147.75.164
121.11.64.89
121.11.67.131
121.11.68.79
121.11.68.82
121.14.95.121
121.14.97.166
121.14.97.172
121.9.240.198
121.9.240.200
121.9.240.227
123.130.125.45
124.115.2.218
124.115.2.220
124.115.2.221
124.115.2.222
124.115.2.228
124.115.3.99
124.83.31.90
124.89.30.179
124.89.30.235
124.89.30.36
124.89.31.91
125.39.53.103
125.39.53.92
125.39.56.30
202.205.3.202
210.22.23.14
210.22.23.197
211.144.86.221
218.17.209.23
218.18.95.153
219.133.38.246
219.133.38.247
219.133.38.248
219.133.38.249
219.133.38.250
219.133.41.13
219.133.41.152
219.133.41.16
219.133.41.168
219.133.41.17
219.133.41.231
219.133.41.47
219.133.49.104
222.73.78.21
222.73.78.22
222.73.78.31
222.73.78.32
222.73.78.33
222.73.78.34
222.73.78.35
222.73.78.43

Last modification:August 30th, 2019 at 04:33 pm